Status prawny

Karty podstawowe

    

     Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Puławach jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład struktury Państwowej Straży Pożarnej.

Podstawowymi aktami prawnymi określającymi zakres działania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej są:

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.z 2006r. Nr 96, poz.667  ze zmian.)

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.Nr 147, poz.1229 z 2002r. z późn. zm.)

Państwową Straż Pożarną powołano jako zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formację, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami .

Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.